Trang tin tức sự kiện

Phòng Thanh tra và Pháp chế: Tận tâm và trách nhiệm cùng xây dựng UEB vững mạnh

Một tập thể vững mạnh là một tập thể cùng chung sức đồng lòng, cống hiến vì những mục tiêu chung và thực hiện theo những nguyên tắc, kỷ luật với tinh thần, trách nhiệm cao. Để góp phần xây dựng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN vững mạnh, phát triển vươn tầm, Phòng Thanh tra và Pháp chế đã và đang tận tâm, tận lực hoàn thành tốt vai trò và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ, luôn kịp thời, nhanh chóng xử lý các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường, đảm bảo hoạt động của Trường luôn tuân thủ quy định của pháp luật, của Đại học Quốc gia Hà Nội.


Phòng Thanh tra và Pháp chế (P.TT&PC) là đơn vị tổ chức thực hiện chức năng thanh tra, kiểm soát nội bộ hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của Trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Đồng thời, Phòng cũng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế; Góp ý, thẩm định, rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường trước khi được ban hành; Thực hiện công tác kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ nhà trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trường, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.
Trách nhiệm, cẩn trọng và nỗ lực thực hiện tốt các công tác thanh tra, pháp chế
Phòng Thanh tra và Pháp chế với nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quản lý nội bộ về công tác thanh tra, pháp chế của Trường; Kiểm soát nội bộ các hoạt động của Trường; Thực hiện góp ý, thẩm định văn bản quản lý nội bộ trong toàn Trường, nhằm đảm bảo hoạt động của Nhà trường tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định của Trường, đảm bảo các nhiệm vụ, hoạt động đều diễn ra theo đúng yêu cầu và đạt được hiệu quả tốt nhất.
Trong công tác thanh tra, Phòng TT&PC thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: Thanh tra việc thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của ĐHQGHN về công tác tuyển sinh, đào tạo; Thanh tra nội bộ đối với các lĩnh vực chuyên môn theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt; Thực hiện kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng; Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Thực hiện công tác về phòng, chống tham nhũng theo quy định, đảm bảo giữ vững môi trường đào tạo lành mạnh, bền vững, phát triển.
Cùng với đó công tác pháp chế luôn được Phòng xử lý nhanh chóng, triệt để và hiệu quả, với các công việc quan trọng như: Chủ trì thẩm định hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường góp ý đối với dự thảo văn bản của Trường trước khi ban hành; Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường; Thẩm định về mặt pháp lý đối với các thoả thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký.... Đặc biệt, Phòng cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của ĐHQGHN và của Trường cho viên chức, lao động hợp đồng; Ngoài ra, Phòng Thanh tra và Pháp chế cùng chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của toàn Trường...
Phòng TT&PC luôn là đơn vị xử lý kịp thời, hiệu quả với một tinh thần trách nhiệm, thái độ cẩn trọng, kỹ lưỡng trong các hoạt động mũi nhọn của Phòng, như thực hiện rà soát thực hiện quy định, quy chế, hỗ trợ nhiệt tình các đơn vị, phòng ban trong công tác phổ biến các văn bản nội bộ, văn bản quy phạm pháp luật,... nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, góp sức xây dựng một UEB vững mạnh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, trở thành đơn vị giáo dục uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại.
Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đóng góp chung cho sự phát triển của UEB
Không chỉ tận tâm, trách nhiệm trong các công việc chuyên môn, hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh được giao, lãnh đạo Phòng TT&PC cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng để đóng góp chung cho sự phát triển của UEB, đó là: Nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương khi thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị, cá nhân trong Trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, thực hiện quy định của Nhà trường, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà nước; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Mục tiêu mũi nhọn PTT&PC đưa ra thể hiện vai trò quan trọng của Phòng trong sự phát triển lớn mạnh của nhà trường:
  •  Phòng TT&PC thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân trong Trường.
  • Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN về hoạt động tuyển sinh, đào tạo đối với tất cả các hệ đào tạo, nhằm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, của ĐHQGHN về công tác đào tạo.
  • Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tư vấn quy định pháp luật, quy định quản lý nội bộ tới toàn thể cán bộ nhân viên, người học trong Trường, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động chuyên môn của cán bộ, chuyên viên, quyền và trách nhiệm của người học; Bồi dưỡng, tạo kỹ năng làm việc cho chuyên viên của Phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
  • Thực hiện rà soát, góp ý, thẩm định đối với tất cả văn bản quản lý nội bộ của Trường; Thẩm định, góp ý các thỏa thuận, đề án khi được các đơn vị và Ban Giám hiệu yêu cầu; Thực hiện tư vấn pháp lý kịp thời theo yêu cầu đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của Nhà trường.
Tích cực kết nối, phối hợp cùng các đơn vị để thực hiện những mục tiêu chung
Phòng Thanh tra và Pháp chế tích cực kết nối với các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trường, phối hợp với các phòng ban, Khoa/Viện/ Trung tâm để thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế, rà soát, đánh giá các hoạt động liên quan một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chính sự liên kết chặt chẽ này đã giúp P.TT&PC nắm bắt được tình hình các cá nhân, tập thể đang thực hiện và chấp hành các quy định, yêu cầu mà Nhà Trường đưa ra, đồng thời luôn giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh và thương hiệu chung của Nhà trường.
Phòng TT&PC cùng với Phòng Tổ chức Nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhân sự mới để phổ biến, nắm bắt thông tin, quy định chung, những yêu cầu quan trọng trong quá trình công tác,...giải quyết các đơn từ khiếu nại, tranh chấp, xử lý những thắc mắc trên phương diện pháp lý khi có phản ánh từ phía các cá nhân, tập thể trong Trường.
Bên cạnh việc kết nối và phối hợp với các phòng ban, đơn vị, Phòng TT&PC cũng đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ cho chuyên viên làm công tác thanh tra, công tác pháp chế. Lãnh đạo tâm huyết, trực tiếp đào tạo, hướng dẫn các nghiệp vụ cho từng chuyên viên, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Có thể nói, với những trọng trách được giao, Phòng Thanh tra và Pháp chế đang góp phần tích cực vào quá trình phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, khẳng định vị thế “top” đầu trong các trường kinh tế của Việt Nam.
>>> Tin bài liên quan:
Phòng Đào tạo - hạt nhân thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

Ngọc Thúy - UEB MediaVideo
QC trái 1
Đại học Troy (Troy University)
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành