Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Hoàn

Tên luận án: Trách nhiệm xã hội của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình Tập đoàn Dệt may Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Hoàn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 29/11/1981
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định số 2522/QĐ-ĐHKT ngày 15/09/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;
7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm xã hội của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình Tập đoàn Dệt may Việt Nam
8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
9. Mã số: 9340101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải
2. TS. Đào Văn Tuấn

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN