Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Phan Thị Thanh Huyền

Tên luận án: Sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu: Nghiên cứu trường hợp ngành nông nghiệp


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Thị Thanh Huyền

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/11/1988

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 13/QĐ-ĐHKT ngày 07/01/2019 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ; 
Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu: Nghiên cứu trường hợp ngành nông nghiệp

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi
 
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN