Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Lê Tuấn Hùng

Tên luận án: Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, hướng tới hình thành các khu hợp tác kinh tế qua biên giới của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/10/1983
4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5774/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

  • Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ; 
  • Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, hướng tới hình thành các khu hợp tác kinh tế qua biên giới của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Văn Hội
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN