Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Minh Thắng

Tên luận án: Mô hình quản trị các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MINH THẮNG
2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/01/1990

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 4093/QĐ-ĐHKT ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3777/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chính tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Mô hình quản trị các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở chính sách cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Mạnh Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã chỉ ra những yếu tố quyết định nhất tác động đến sự phát triển thành bại của các khu kinh tế (KKT) tự do hiện nay; phân tích, làm rõ được mô hình quản trị của các KKT tự do thế hệ mới, đặc biệt là vai trò của yếu tố này đối với sự phát triển thành công của các KKT tự do; phân tích được một số hình mẫu quản trị các KKT tự do trên thế giới, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án đã rút ra một số gợi mở chính sách có giá trị tham khảo đối với tiến trình xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Các yếu tố tác động đến mô hình quản trị tốt

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thắng, “Mô hình thể chế và quản trị của các khu kinh tế tự do: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” (Hội thảo quốc tế - Phân quyền hành chính: “Chia sẻ kinh nghiệm giữa Ma-Rốc và Việt Nam”, tháng 11 năm 2017, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam tổ chức)

2) Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Thắng, “Những vấn đề đặt ra cho liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ” (Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 30, tháng 6 năm 2019, trang 10-15)

3) Nguyễn Minh Thắng, “Phát triển các khu kinh tế tự do ở Ấn Độ” (Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 555, Tháng 12 năm 2019, trang 04-06)

4) Nguyễn Minh Thắng, “Phát triển các khu tự do ở Dubai” (Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 555, số cuối tháng 02 năm 2020, trang 10-12).

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN