Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Mai Hương

Tên luận án: Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp các trường đại học thành viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mai Hương
2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/4/1978

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận danh sách Nghiên cứu sinh năm thứ nhất năm học 2014 - 2019.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

8. Mã số: 9340201.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Trung Thành; TS. Trần Thị Vân Anh

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về lý luận:

Luận án kế thừa cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng sinh viên làm rõ vai trò của chính sách tín dụng sinh viên. Hệ thống hóa và phân tích, đánh giá thực trạng hiệu lực, hiệu quả, tính bền vững của chính sách tín dụng sinh viên, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của sinh viên thông qua kết quả khảo sát tại các trường đại học thuộc ĐHQGHN. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên Việt Nam.

Về thực tiễn:

Xác lập được mô hình phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định vay vốn của sinh viên.

Đề xuất hai nhóm giải pháp về một số kiến nghị hoàn thiện chính sách tín dụng sinh viên Việt Nam trên cơ sở nhu cầu vay vốn của bản thân sinh viên, không phải từ nhu cầu cho vay và điều kiện vay của tổ chức tín dụng. Các kiến nghị với cấp có thẩm quyền là gợi ý chính sách liên quan đến đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Với các kết quả nghiên cứu của luận án sát với tình hình thực tế và có tính khả thi, cụ thể:

+ Đối với các nhà hoạch định chính sách vĩ mô về tài chính cho giáo dục đại học: Là nguồn tài liệu hữu ích góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách về học phí và tự chủ tài chính đối với giáo dục đại học để tăng cường nguồn lực tài chính cho các trường ĐH công lập ở Việt Nam.

+ Đối với các cơ sở giáo dục đại học: Đa dạng hóa các loại hình đào tạo với chất lượng cao thấp khác nhau phù hợp với các mức học phí. Tăng học phí tương ứng với mức tăng chất lượng, xã hội sẵn sàng chi trả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

+ Đối với người học: giải quyết phần nào gánh nặng về tài chính cho người học đại học, giúp người học tiếp cận các ngành học khác nhau với mức học phí khác nhau.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư cho giáo dục về mặt tài chính để từ đó có được những đề xuất tương ứng về tăng cường các nguồn lực tài chính cho từng nhóm trường đại học với những đặc điểm khác biệt.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Nguyễn Mai Hương, 2011. Kinh nghiệm một số quốc gia Châu Á về phát triển nguồn nhân lực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế - bài học cho Việt Nam. Tạp chí khoa học, ĐHQGHN, số 27 (2011), tr. 52-58,

2

Nguyễn Mai Hương - Phạm Hùng Hiệp, 2014. Tín dụng sinh viên - Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, 02(127)2014, tr. 58-62,

3

Nguyễn Mai Hương - Lê Trung Thành, 2018. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn Tín dụng sinh viên. Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 155(11-2018) tr. 22 – 27.

4

Nguyễn Mai Hương - Nguyễn Thùy Linh, 2018.Chương trình Tín dụng sinh viên và một số vấn đề đặt ra. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 1 - tháng 11/2018 (692), tr. 102-104.

5

Nguyễn Mai Hương - Lê Trung Thành -Phạm Hùng Hiệp, 2018. Sử dụng phương pháp đối sánh để tính giá dịch vụ cho giáo dục đại học Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 2 - tháng 12/2018 (695), tr. 112-114.

6

Nguyễn Thu Hương - Nguyễn Mai Hương - Nguyễn Thanh Vân, 2019. Tự chủ tài chính giáo dục đại học ở các nước trong khu vực và khuyến nghị cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, Kỳ 1 – tháng 7/2019 (708), tr. 165-168.

7

Tuyen Tran, Hiep Pham, Hoa Vo, Hong Luu, Huong Nguyen, 2019. Local governance, education and occupation-education mismatch: Heterogeneous effects on wages in a lower middle income economy. International Journal of Educational Development.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN