Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Tiến Thành

Tên luận án: Tác động của cấu trúc sở hữu tới khả năng sinh lời tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Thành

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/11/1985

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/1/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài trong chương trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Tác động của cấu trúc sở hữu tới khả năng sinh lời tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lưu Thị Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu đưa ra 3 phát hiện chính cho toàn bộ thị trường, đó là tồn tại mối quan hệ phi tuyến tính (theo hình chữ U ngược) giữa sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và sở hữu nhà nước với khả năng sinh lời của công ty, theo đó tỷ lệ sở hữu tối ưu của tổ chức là 52,89%, sở hữu nước ngoài là 52,13% và sở hữu nhà nước là 57,53% sẽ đem lại khả năng sinh lời của tài sản cao nhất.

Dưới góc độ của các cổ đông, sở hữu tối ưu của tổ chức là 46,95%, sở hữu nước ngoài là 74,15% và sở hữu nhà nước là 53,3% sẽ đem lại khả năng sinh lời cao nhất cho cổ đông.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đối với cơ quan quản lý: kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng để đưa ra những chính sách nhằm điều chỉnh cấu trúc sở hữu của thị trường theo hướng có lợi cho bản thân các công ty niêm yết và toàn bộ thị trường.

Đối với các công ty niêm yết: các kết quả nghiên cứu sẽ giúp các công ty niêm yết tùy vào ngành nghề và điều kiện riêng biệt của công ty có thể điều chỉnh cấu trúc sở hữu phù hợp nhằm đem lại khả năng sinh lời tốt hơn cho công ty.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu gia đình tới khả năng sinh lời tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

- Ảnh hưởng của vấn đề sở hữu chéo giữa các công ty tới khả năng sinh lời.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Phát triển hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Tạp chí kinh tế và dự báo số 08/2014
  2. “Chứng khoán hóa các khoản vay bất động sản tại Việt Nam”, Tạp chí kinh tế và dự báo, số 15/2015
  3. Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân: Kinh nghiệm từ thị trường Mỹ”, Tạp chí kinh tế và dự báo, số 18/2015
  4. “Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam đã đến lúc chuyên nghiệp hóa”, Tạp chí Ngân hàng, số 19/2015
  5. Sách chuyên khảo: “Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, Đồng tác giả, NXB ĐHQG, 2015
  6. “Managerial ownership and firm profitability - evidence from listed vietnamese firms”, Hội thảo quốc tế: " 2016 symposium in Banking and Finance" - Ha Noi 17/11/2016
  7. “Tác động của sở hữu quản trị tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, Tạp chí kinh tế và dự báo, số 33/2017.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN