Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Vũ Văn Hoản

Tên luận án: Trách nhiệm xã hội của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình Tập đoàn Dệt may Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Hoản

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/11/1981

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4093/QĐ-ĐHKT, ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số 2522/QĐ-ĐHKT ngày 25/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
- Cứ Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Trách nhiệm xã hội của Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam: Nghiên cứu điển hình Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hoàng Văn Hải

                                                           2. TS. Đào Hoàng Tuấn
>>> Tóm tắt luận án tai đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN