Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Dũng

Tên luận án: Quản trị thương hiệu đại học: Nghiên cứu tình huống Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Việt Dũng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 31/08/1975

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/1/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

8. Mã số: 9340101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Trí Dũng

>>> Tóm tắt luận án tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN