Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thùy Linh

Tên luận án: Tăng cường các nguồn lực tài chính cho phát triển các trường Đại học công lập ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/11/1982

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 61/QĐ-ĐHKT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dà thời gian đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Tăng cường các nguồn lực tài chính cho phát triển các trường Đại học công lập ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Định

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN