Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ NCS Lê Xuân Tình

Tên luận án: Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Xuân Tình

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/05/1983

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 61/QĐ-ĐHKT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dà thời gian đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Bằng

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN