Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Mai Hương

Tên luận án: Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp tại Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Mai Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/04/1978

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 61/QĐ-ĐHKT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Số 3742/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dà thời gian đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện chính sách tín dụng đối với sinh viên Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp các trường đại học thành viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Lê Trung Thành
 2. TS. Trần Thị Vân Anh

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN