Trang Đào tạo sau đại học
 
Về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Tuấn Anh

Quyết định số 862/QĐ-ĐHKT ngày 05/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội chấm luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh;

Căn cứ biên bản của Hội đồng xét công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh;

Xét đề nghị của lãnh đạo Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 01 nghiên cứu sinh, đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ. Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN