Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Văn Lành

Tên luận án: Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Lành

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/09/1979

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5757/QĐ-ĐHKT, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam

9. Mã số: 9 34 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Phan Huy Đường

                                                         2. TS. Nguyễn Viết Lộc

>> Xem hoặc download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN