Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Phạm Mỹ Hằng Phương

Tên luận án: Phân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: Thực trạng và cơ chế


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Mỹ Hằng Phương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/01/1990

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Phân bổ ngân sách nhà nước cho các địa phương ở Việt Nam: Thực trạng và cơ chế

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9 34 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

                                                         2. TS. Nguyễn Sơn 

>> Xem hoặc download tóm tắt luận án tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN