Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Trọng Nghĩa

Tên đề tài luận án: Nợ công bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/09/1975

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3204/QĐ-SĐH, ngày 08/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 4240/QĐ-ĐHKT ngày 30/12/2016 cho phép NCS kéo dài thời gian đào tạo.

7. Tên đề tài luận án:Nợ công bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9.31.01.06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên

                                                              2. TS. Nguyễn Cẩm Nhung 
>>> Xem hoặc tải tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN