Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Ngọc Minh

Tên đề tài: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội


1.  Họ và tên NCS: Lương Ngọc Minh

2.  Giới tính: Nam

3.  Ngày sinh: 15-07-1972

4.  Nơi sinh: Thái Bình

5.  Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2349/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo

7.  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội

8.  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh   

9.  Mã số: 9340101

10. Giáo viên hướng dẫn: GS. TS. Bùi Xuân Phong

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 • Luận án đã làm rõ được khái niệm về tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và chỉ ra các nhân tố tác động tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.
 • Luận án đã khái quát được mô hình nghiên cứu về tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và các nhân tố tác động tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên. Trong đó đã xem xét thêm 02 nhân tố bên ngoài tác động đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên là “Sự giáo dục” và “Nguồn vốn cho khởi nghiệp”.
 • Luận án đã xây dựng bộ công cụ đánh giá mức độ của tinh thần khởi nghiệp và các nhân tố tác động tới tinh thần khởi nghiệp của sinh viên theo phương pháp bình quân có trọng số Factor score.
 • Luận án đã phát hiện mới 01 nhân tố tác động đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội và được gọi là nhân tố “Sự tự tin khởi nghiệp”.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

 • Luận án đã lượng hóa và đánh giá được thực trạng tinh thần khởi nghiệp và thực trạng các nhân tố tác động đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội.
 • Luận án đã đánh giá được mức độ tác động và hướng tác động của các nhân tố tác động đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội.
 • Luận án đã đề xuất được một số giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu nhứng tác động của các trường đại học tới phong trào khởi nghiệp của sinh viên Hà Nội

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

 1. Lương Ngọc Minh (2016) Một số vấn đề và giải pháp đối với xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - số cuối tháng 3/2016.
 2. Lương Ngọc Minh (2016) Phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - số 467 tháng 6/2016
 3. Lương Ngọc Minh (2019), Tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội: thực trạng và giải pháp, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - số 534 + 535, tháng 2/2019.
 4. Lương Ngọc Minh (2019), Thực trạng một số nhân tố tác động đến tinh thần khởi nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà nội, Tạp chí Công thương - số 2, tháng 2/2019.

UEB_net