Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thị Minh Phương

Tên luận án: Đánh giá tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam


1. Họ và tên: NCS. Nguyễn Thị Minh Phương
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/06/1986
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận NCS: Quyết định số 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 877/QĐ-ĐHKT ngày 28/04/2017 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo
- Quyết định số 1283/QĐ-ĐHKT ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ với tên đề tài sau khi điều chỉnh là: “Đánh giá tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.”
7. Tên luận án: Đánh giá tác động dự kiến của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
9. Mã số: 9310106.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  •     PGS.TS Nguyễn Anh Thu
  •     PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chi
>>> Xem hoặc download tóm tắt luận án: tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN