Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thành Long

Tên luận án: Phát triển tín dụng theo chuỗi giá trị cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Long

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/11/1984

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-SĐH, ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2297/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Long.

7. Tên đề tài luận án: Phát triển tín dụng theo chuỗi giá trị cho sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9 31 01 02.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt luận án tại đây