Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Quốc Khánh

Tên luận án: Nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quốc Khánh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/02/1982

4. Nơi sinh: Quảng Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2217/QĐ-SĐH, ngày 27/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số 1472/QĐ-ĐHKT ngày 25/7/2013 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
- Quyết định số 3761/QĐ-ĐHKT ngày 31/8/2015 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;
- Quyết định số 3766/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác hoặc địa phương;
- Công văn số 1698/ĐHQGHN-ĐT ngày 31/5/2019 về việc cho phép ông Nguyễn Quốc Khánh được đánh giá chuyên đề tiến sĩ

7. Tên đề tài luận án: Nhân lực các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp.

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Lê Quân

                                                          2. TS. Đỗ Xuân Trường
>>> Tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN