Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Phạm Quốc Cường

Tên luận án: Cải cách thể chế kinh tế ở các nước Châu Phi và bài học kinh nghiệm


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Quốc Cường

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 09/12/1990

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-SĐH, ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số 3778/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
- Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

8. Mã số: 9310101.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng

>>> Tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN