Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin Luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thiết Lĩnh

Tên đề tài luận án: Hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thiết Lĩnh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/10/1984

4. Nơi sinh: Phương Trung – Thanh Oai – Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1779/QĐ-ĐHKT ngày 21/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1763/QĐ-ĐHKT ngày 02/07/2018 về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- PGS.TS. Lê Quốc Hội

- TS. Trần Quang Tuyến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về lý luận: Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Về thực tiễn: Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua, trên cơ sở đó chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Luận án đã đề xuất những giải pháp hoàn thiện hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách quản lý vĩ mô nói chung, giúp ích cho quá trình hoạch định và thực thi chính sách nhằm phát triển các DNNVV thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội nói riêng hiện nay và trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các tỉnh thành và cả nước

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Thiết Lĩnh, 2016. Vai Trò của cơ cấu nguồn lực tài chính đến hiệu quả DNNVV tư nhân. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 228(II), tháng 6 năm 2016, trang 26-32.

- Trần Quang Tuyến, Lê Thiết Lĩnh, 2018. Chất lượng quản trị công và giảm nghèo ở các huyện của Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 251, tháng 5 năm 2018, trang 51-59.

- Lê Thiết Lĩnh, 2019. Hỗ trợ DNNVV Việt Nam tiếp cận vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạp chí Tài chính, kỳ 2, tháng 11 năm 2019, trang 41-43.

- Lê Thiết Lĩnh, 2020. Hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, số 563, tháng 4/2020, trang 34-37.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN