Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Quang Tùng

Tên luận án: Xây dựng đặc khu kinh tế tại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Tùng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh17/11/1972

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 2523/QĐ-ĐHKT ngày 15/9/2017 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;
- Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; 

7. Tên đề tài luận ánXây dựng đặc khu kinh tế tại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê xuân Bá
 
>> Download luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN