Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Ngô Anh Phương

Tên luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Anh Phương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/07/1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT ngày 25/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số 1926/QĐ-ĐHKT ngày 25/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ;
- Quyết định số 3743/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ; 
- Cứ Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng xanh ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú

>>> Tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN