Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Nguyễn Thị Nhung

Tên luận án: Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nhung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/05/1988

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5757/QĐ-SĐH, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; 
- Quyết định số 2410/QĐ-ĐHKT ngày 08/9/2020 về việc đính chính thông tin trong Quyết định giao tên đề tài luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp; 2. TS. Lê Thị Hồng Điệp
 
>> Tóm tắt luận án tại đây.
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN