Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Phương Thảo

Tên luận án: Nghiên cứu nhân tố tác động đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Phương Thảo

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/08/1987

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nhân tố tác động đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Trung Thành
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN