Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thanh Mai

Tên luận án: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/07/1987

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2349/QĐ-ĐHKT, ngày 25/08/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3135/QĐ-ĐHKT ngày 23/11/2018 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai, Khóa QH-2016-E; 
Quyết định số 4113/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2019 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
                                                            2. TS. Nguyễn Cẩm Nhung
 
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN