Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Vũ Thị Thu Hương

Tên luận án: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/09/1976

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3686/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của nhà nước đối với phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Dũng
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN