Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án của NCS Trần Thị Mai Thành

Tên luận án: Thuận lợi hóa thương mại: tác động đến thương mại hàng hóa của ASEAN và hàm ý cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai Thành

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/08/1986

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Thuận lợi hóa thương mại: tác động đến thương mại hàng hóa của ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9310106.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Anh Thu
>> Download tóm tắt luận án tại đây,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN