Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Ngô Thị Hồng Nhung

Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing xã hội tới thái độ và hành vi tham gia giao thông đường bộ của người dân tại Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Hồng Nhung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/12/1983

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3686/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của marketing xã hội tới thái độ và hành vi tham gia giao thông đường bộ của người dân tại Hà Nội

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 9340101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Trí Dũng
                                                            2. TS. Hồ Chí Dũng
>> Download tóm tắt luận án tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN