Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Hoàng

Tên luận án: Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Viết Hoàng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/10/1990

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 1970/QĐ-ĐHKT ngày 19/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN