Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Thúy1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Cẩm Thúy      2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh : 24/10/1981                                                 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết đinh công nhận nghiên cứu sinh số: 5757/QĐ-ĐHKT ngày 31 tháng 12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 1462/QĐ-ĐHKT ngày 31/5/2017 về việc tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa QH-2015-E;

Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội

8. Chuyên ngành: kinh tế chính trị 9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn:

GVHD 1: PGS.TS. Phạm Thị Túy

GV HD 2 : PGS.TS. Đinh Văn Thông

11. Tóm tắt kết quả mới nhất của luận án:

- Về mặt lý luận: Luận án nghiên cứu, làm rõ thêm khái niệm về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững dưới góc độ kinh tế chính trị.

- Về mặt thực tiễn:.Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở các quốc gia có kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp và một số tỉnh, thành đi trước trong phát triển nông nghiệp, rút ra bài học cho Thủ đô Hà Nội và nhấn mạnh việc vận dụng kinh nghiệm vào thực tế cần lựa chọn những đặc điểm phù hợp từ điều kiện tự nhiên, kinh tế, kỹ thuật để vận dụng phù hợp vào phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dựa trên những chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, luận án phân tích thực trạng và làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Định hướng của Đảng, nhà nước, trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: dùng trong giảng dạy ở một số trường, là tài liệu tham khảo cho đối tượng cán bộ nghiên cứu và thực thi trong lĩnh vực nông nghiệp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: các mô hình nông nghiệp

14. Các công trình đã công bố:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2018). Đánh giá thực trạng nông nghiệp Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, Tạp chí châu Á - Thái Bình dương số 9/2018 [tr 52 - tr54].

2

Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2019). Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội theo hướng bền vững, Tạp chí châu Á - Thái Bình dương số 5/2019 [tr 13 – tr15].


Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN