Trang Đào tạo đại học
 
Kết quả học tập của sinh viên học lại trong học kỳ II năm học 2010 – 2011 của khóa K50 trở về trước

Thông báo số 1229/ĐHKT-ĐTĐH ngày 15/07/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2010-2011, phòng Đào tạo thông báo kết quả học tập của sinh viên học lại Học kỳ II năm học 2010 – 2011 của khóa K50 trở về trước (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận theo danh sách đính kèm)                   
          Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.
          Trân trọng cảm ơn.

>> Xem danh sách kèm theo.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN