Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo sinh viên chưa đóng học phí học kỳ II năm học 2010 - 2011

Thông báo số 946 /TB-KHTC ngày 2/6/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào Thông báo số 214/TB-KHTC ngày 21 tháng 02 năm 2011 về việc thu học phí học kỳ II năm học 2010-2011.

 Căn cứ tình hình thực tế về việc thu nộp học phí của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo số sinh viên chưa nộp học phí đến ngày 31/05/2011 (có danh sách kèm theo)

 Đối tượng :  
-    Sinh viên chính quy

-   Sinh viên Chuyên ngành 2 trường Đại học Kinh tế

 -   Sinh viên các lớp liên kết với Đạihọc Ngoại ngữ

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại thông tin và phản hồi về Phòng Kế hoạch - Tài chính trước 11 giờ 30 ngày 03/06/2011.
>> Thông báo số 946 /TB-KHTC


Trường ĐHKT - ĐHQGHN