Trang Đào tạo đại học
 
Kế hoạch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương của hệ chính quy

Thông báo số 495 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 1/4/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNKính gửi: Lãnh đạo các khoa trực thuộc
 

Căn cứ vào lịch trình đào tạo năm học 2010-2011 và tình hình thực tế, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương đối với hệ chính quy như sau:

1. Thời gian nghỉ: Các lớp nghỉ học ngày 12/04/2011 (ngày 10/03 Âm lịch).

2. Lịch dạy bù: Giảng viên dạy bù vào tuần học chuyên môn dự phòng (từ ngày 24/05/ đến ngày 31/05/2011)

Đề nghị các khoa thông báo cho giảng viên, sinh viên biết và thực hiện.

>> Thông báo số 495 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 1/4/2011.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN