Trang Đào tạo đại học
 
Xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ I năm học 2010 - 2011

Công văn số 240 /ĐHKT-CTSV ngày 25/2/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc

Thực hiện nội dung công văn số 549/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 24/2/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Lotte học kỳ I năm học 2010-2011, Nhà trường đề nghị các Khoa xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Là sinh viên hệ chính quy.

- Có ĐTBC học tập học kỳ I năm học 2010-2011 đạt từ 3.4/4 trở lên.

- Có kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2009-2010 đạt loại tốt trở lên

- Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội và đoàn thể.
- Ưu tiên sinh viên có thành tích trong NCKH.

- Chưa nhận bất cứ học bổng ngoài ngân sách nào khác trong học kỳ I năm học 2010 – 2011.

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bản tự khai lý lịch cá nhân có dán ảnh, viết bằng Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn (theo mẫu đính kèm).

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2010-2011.

- Thư giới thiệu sinh viên nhận học bổng của giảng viên.

- Giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế khó khăn và các giấy tờ khác nếu có (nếu có).

3. Trị giá học bổng: 340 USD/1 sinh viên/1 học kỳ.

4. Chỉ tiêu học bổng:
TT

Tên đơn vị

Số hồ sơ xét chọn

Chỉ tiêu

1
Khoa QTKD (16+23)
4
3
2
Khoa KTCT
2
1
3
Khoa KT&KDQT
2
1
4
Khoa TCNH
2
1
Cộng
10
6
 
Các Khoa lập danh sách sinh viên theo mẫu sau và gửi về Phòng Đào tạo muộn nhất ngày 04/03/2011.
TT
Họ tên
Ngày sinh
Lớp
Điểm TBC học kỳ I năm học 2009-2010
Điểm RL học kỳ II năm học 2009-2010
Các hoạt động khác
Địa chỉ/ Điện thoại/ Email
1
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN