Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo chuyển giảng đường

Thông báo số 133 /ĐHKT-ĐTĐH ngày 26/1/2011 của Phòng Đào tạo, Trường ĐHKTKính gửi: Các khoa trực thuộcCăn cứ vào thời khóa biểu học kỳ II năm học 2010-2011, căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký vào lớp môn học. Phòng Đào tạo thông báo chuyển giảng đường của hai lớp môn học cụ thể như sau:TT

Môn học

Mã lớp


Buổi

Thứ

Tiết

Giảng viên


Giảng đường mới

1
Kinh tế vĩ mô 2
INE2002
Sáng
7
1-3
TS.Đỗ Thị Thục
102 NTC
2
Quản trị chiến lược
BSA2005
Sáng
7
1-3
ThS.Nguyễn Phương Mai
109 NTC
 
Đề nghị các khoa thông báo tới giảng viên, sinh viên biết để thực hiện.

Phòng Đào tạo, Trường ĐHKT