Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 09/2010

Theo công văn số 1782/ĐTĐH ngày 21/9/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 9/2010 cụ thể như sau:


Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp đối với các khóa từ QH-2003-E đến khóa QH-2006-E, Phòng Đào tạo gửi các khoa danh sách dự kiến sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2010 (có danh sách kèm theo).

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, kính đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên được biết và tập hợp thắc mắc của sinh viên gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 27/09/2010.


Phòng Đào tạo - ĐHKT