Trang Đào tạo đại học
 
Tổ chức tập huấn nhập dữ liệu sinh viên trên cổng thông tin điện tử VNU

Công văn số 571/ĐHKT-CTSV ngày 9/4/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi:  Các Khoa trực thuộc

Thực hiện công văn số 1059/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 08/04/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức tập huấn nhập dữ liệu sinh viên trên cổng thông tin điện tử VNU, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của ĐHQGHN. Việc triển khai đăng ký và quản lý thông tin sinh viên qua mạng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá thi đua của các đơn vị, tập thể trong toàn ĐHQGHN.

Để chuẩn bị cho công tác triển khai hướng dẫn sinh viên tự đăng ký trên cổng thông tin, ĐHQGHN tổ chức tập huấn hướng dẫn nhập dữ liệu cho cán bộ các lớp sinh viên (lớp trưởng hoặc lớp phó), Trường Đại học Kinh tế đề nghị các Khoa cử 01cán bộ và sinh viên tham gia nội dung cụ thể sau:  

1. Tập huấn cho đối tượng Cán bộ của Khoa:

Thời gian:  09h00 ngày 13 tháng 04 năm 2011 (Thứ tư).
Địa điểm:   Phòng 901, Nhà Điều hành - ĐHQGHN.

                    144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Tập huấn cho đối tượng là sinh viên:

Thời gian: 14h00 ngày 14 tháng 04 năm 2011 (Thứ năm).

Địa điểm:   Phòng 201, nhà G2, Trường Đại học Công nghệ.

                    144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội.

Đề nghị các Khoa thông báo và gửi danh sách những sinh viên đi tập huấn về Phòng Đào tạo muộn nhất vào 15h00 ngày 13/04/2011.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN