Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo cách tính điểm môn Tin học (INT1004) học kỳ II năm học 2010 - 2011

Thông báo số 1176/ĐHKT- ĐTĐH ngày 7/7/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ vào đơn khiếu nại của sinh viên về cách tính điểm môn Tin học cơ sở học kỳ 2 năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo thông báo cách tính điểm môn Tin học cơ sở (Mã môn học INT1004) căn cứ theo đề cương được ĐHQG ban hành như sau:
- Điểm thực hành: chiếm 50% điểm MH (là điểm cuối kỳ trên Portal)
- Điểm lý thuyết: chiếm 50% điểm MH (là điểm cuối kỳ trên Portal)
Trong đó điểm lý thuyết được tính như sau:
-  Điểm 1: Trọng số 30%
-  Điểm 2: Điểm thi cuối kỳ ngày 13/06/2011 trọng số 70%
Điểm lý thuyết = Điểm 1 * 0,3 + Điểm 2 * 0,7
Sinh viên có thể xem điểm môn Tin học( bao gồm điểm học phần lý thuyết và điểm học phần thực hành) tại Phòng Đào tạo khu giảng đường NTC.
Lưu ý: Sinh viên không ghi mã đề vào bài thi sẽ nhận điểm 0 cho bài thi cuối kỳ.
Đề nghị các khoa thông báo tới cho sinh viên.

>> Điểm thành phần và điểm thi thực hành.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN