Trang Đào tạo đại học
 
Thời gian công bố kết quả học tập học kỳ II năm học 2010-2011 và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2011-2012

Thông báo số 1063/TB-ĐTĐH ngày 17/06/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


Căn cứ lịch trình đào tạo, Phòng Đào tạo xin thông báo thời gian công bố kết quả học tập học kỳ II năm học 2010-2011 và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2011-2012, cụ thể như sau:

1.  Từ ngày 05/07/2011: sinh viên xem kết quả học tập (bao gồm: điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận) trên Portal sinh viên của trường. Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên từ ngày 07/07/2011 đến ngày 11/07/2011 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 14/07/2011 tại phòng Đào tạo khu Giảng đường NTC.Địa chỉ truy cập:

http://112.137.137.2/dkmh hoặc http://daotao.ueb.vnu.edu.vn/dkmh

2. Từ ngày 30/07/2011: sinh viên xem thời khóa biểu học kỳ I năm học 2011-2012 trên website Trường Đại học Kinh tế: http://ueb.vnu.edu.vn

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN