Trang Đào tạo đại học
 
Về việc đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học vào kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các lớp hệ đại học chính quy

Thông báo số 2182/TB-ĐHKT ngày 15/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Công văn số 144/GDTC&TT-ĐT ngày 09/8/2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - ĐHQGHN (GDTC&TT) về việc mở lớp giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện học vào kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên có nhu cầu, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên tự nguyện đăng ký học.

2. Phân bổ số lượng lớp: Theo Công văn của TTGDTX&TT đính kèm.

3. Địa điểm học tập: Khu Liên hợp thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội, số 01 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

4. Thời gian học: Thứ 7 hàng tuần, từ ngày 08/9/2018 đến ngày 22/10/2018.

- Buổi sáng : Từ 07h30 - 10h30

- Buổi chiều : Từ 13h30 - 16h30

5. Học phí: Mức thu học phí/01 tín chỉ GDTC = Mức thu học phí theo định mức học phí/tín chỉ (theo quy định hiện hành của đơn vị đào tạo) x hệ số 1,5.

6. Thời gian và hình thức đăng ký: từ ngày 16/8/2018 ngày 31/8/2018 đăng ký tại phòng Đào tạo (P.504).

Đề nghị các khoa/viện thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN