Trang Đào tạo đại học
 
Thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Thông báo số 1927/ĐHKT-ĐTĐH về việc Thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2017-2018


Kính gửi: Viện Quản trị kinh doanh và các Khoa

Căn cứ vào kết quả học tập Học kỳ II năm học 2017-2018, trường Đại học Kinh tế thông báo kết quả học tập của sinh viên trên Cổng hệ thống điều tra khảo sát online theo địa chỉ truy cập www.survey.ueb.edu.vn của trường (Bao gồm điểm thành phần, điểm thi, điểm kết luận).

Phòng Đào tạo nhận đơn khiếu nại, thắc mắc của sinh viên ngày 26 và 27/07/2018 và trả lời đơn thắc mắc vào ngày 10/08/2018 tại phòng Đào tạo, phòng 504 nhà E4 – trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy.

Kính đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.


Phòng ĐT - Trường ĐH Kinh tế