Trang Đào tạo đại học
 
Chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép

Công văn 2047/ ĐHKT-ĐTĐH Về việc Chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép


Kính gửi: Viện QTKD và các Khoa trực thuộc

Để có cơ sở xét môn học tiên quyết cho các môn học sinh viên đăng ký trong Học kỳ I năm học 2018-2019, Phòng Đào tạo quy định việc nộp đơn xin chuyển điểm tương đương của sinh viên chương trình bằng kép với trường Đại học Ngoại Ngữ, Khoa Luật, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, trường Đại học Công Nghệ như sau:     

- Nộp đơn xin chuyển điểm kèm theo bảng điểm ngành 1 tại Phòng Đào tạo – Phòng 504 – Nhà E4 -  ngày 6,7 /8/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời gian trả đơn trả lời cho sinh viên vào ngày 15/8/2017.

Sinh viên lưu ý kiểm tra điểm của mình trên cổng thông tin ĐHQGHN để đảm bảo điểm được cập nhật chính xác.

Kính đề nghị Viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện.             


Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN