Trang Đào tạo đại học
 
Về thời gian các tiết học - hệ đại học chính quy

Thông báo số 1928/TB-ĐHKT ngày 8/7/2016 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Thông báo số 1928/TB-ĐHKT

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, căn cứ tình hình tổ chức giảng dạy các lớp học phần hệ đại học chính quy, Trường Đại học kinh tế thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc tiết học bắt đầu áp dụng từ Học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Sáng

1

07h00

07h50

2

08h00

08h50

3

09h00

09h50

4

10h00

10h50

5

11h00

11h50

6

12h00

12h50


Chiều

7

13h00

13h50

8

14h00

14h50

9

15h00

15h50

10

16h00

16h50

11

17h00

17h50

12

18h00

18h50

 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN