Trang Đào tạo đại học
 
Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018

Thông báo số 2098 ngày 7/8/2018 của Trường ĐH Kinh tế về việc Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2018


Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội” ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho sinh viên hệ đại học chính quy (bao gồm chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo bằng kép tốt nghiệp sớm hoặc muộn hơn so với kế hoạch) về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 như sau:

1. Điều kiện tốt nghiệp:

a. Sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học (đối với sinh viên chương trình bằng kép: sinh viên đang trong thời gian học tập tối đa của khoá học thuộc ngành học thứ nhất);

b. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

c. Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;

d. Điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,00 trở lên. Riêng đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và chuẩn quốc tế, điểm trung bình chung tích luỹ của khoá học đạt từ 2,50 trở lên;

e. Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định:

- Đối với các chương trình đào tạo chuẩn, chương trình đào tạo bằng kép: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B1 (theo Quy chế 3079/QĐ-ĐHQGHN)/bậc 4 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN).

- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh B2 (theo Quy chế 3079/QĐ-ĐHQGHN)/bậc 5 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 5.5 IELTS).

- Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế: đạt chuẩn trình độ tiếng Anh C1 (theo Quy chế 3079/QĐ-ĐHQGHN)/bậc 6 (theo Quy chế 5115/QĐ-ĐHQGHN) (tương đương 6.0 IELTS).

f. Được đánh giá đạt các môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất và kỹ năng mềm/kỹ năng bổ trợ.

g. Đã tốt nghiệp chương trình đào tạo thứ nhất (đối với sinh viên chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép)).

h. Có đơn gửi Phòng Đào tạo đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

2. Hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp:

a. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo chuẩn:

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục quốc phòng (GDQP): Chứng chỉ môn GDQP (01 bản sao công chứng) /hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDQP (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Giáo dục thể chất (GDTC): Chứng chỉ môn GDTC (01 bản sao công chứng) /hoặc Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học môn GDTC (01 bản gốc);

- Minh chứng đạt môn Kỹ năng mềm/hoặc Kỹ năng bổ trợ: Chứng chỉ Kỹ năng mềm (đối với khóa QH-2012-E, QH-2013-E) (01 bản sao công chứng)/hoặc  thông tin học kỳ học môn Kỹ năng bổ trợ (đối với khóa QH-2014-E trở đi);

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh:

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp /hoặc thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ với tư cách thí sinh tự do (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần thực hiện hậu kiểm tiếng Anh theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp.

Sinh viên thi đánh giá năng lực xác định chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ (sau khi kết thúc các học phần tiếng Anh 3,4,5): Sinh viên ghi rõ vào đơn đề nghị xét tốt nghiệp các thông tin ngày thi/kết quả thi để Phòng Đào tạo kiểm tra.

- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp;

- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

b. Đối với chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép):

- Đơn đề nghị xét tốt nghiệp: 01 bản (theo mẫu);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

- Bảng điểm tốt nghiệp đại học ngành thứ nhất: 01 bản sao công chứng (mang theo bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ);

- Giấy khai sinh: 01 bản sao công chứng;

- Minh chứng đạt chuẩn trình độ tiếng Anh (trừ sinh viên học ngành 1 là ngành tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ hoặc sinh viên đã tốt nghiệp ngành 1 tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN):

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế /hoặc chứng chỉ do các đơn vị ngoài ĐHQGHN cấp (theo Công văn số 3135/ĐHKT-ĐTĐH ngày 31/10/2016 về việc hậu kiểm chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên hệ đại học chính quy): Sinh viên cần thực hiện hậu kiểm tiếng Anh theo thời gian quy định trước khi nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp.

Sinh viên thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ: Sinh viên nộp bản sao chứng chỉ/giấy chứng nhận để nhà trường căn cứ gửi Trường Đại học Ngoại ngữ làm thủ tục hậu kiểm.

- 2 ảnh 3 x 4 (ảnh mới chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ), mặt sau ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp ngành 2.

- Các Quyết định tạm dừng học (nếu có): 01 bản photocopy.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

3.1. Thời gian:

- Chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép): từ ngày 23/8/2018 đến 24/8/2018 (Sáng: từ 8h30 - 11h00, Chiều: từ 14h00 - 16h30)

- Chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, chuẩn quốc tế: từ ngày 27/8/2018 đến 29/8/2018 (Sáng: từ 8h30 - 11h00, Chiều: từ 14h00 - 16h30)

3.2. Địa điểm: Phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thông tin liên hệ:

    Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế.

            - Địa chỉ: Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Điện thoại: 024.3754 7506/ máy lẻ 305.

            - Email: hoa_dtt@vnu.edu.vn

5. Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp:

Phòng Đào tạo sẽ công bố trên website của Trường Đại học Kinh tế.

Đề nghị các khoa/Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết và thực hiện theo đúng quy định./.

DOWNLOAD văn bản liên quan:

Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN