Trang Đào tạo sau đại học
 
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Dương Quỳnh Hoa

Tên luận án: Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Quỳnh Hoa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17 tháng 8 năm 1976

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3643/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên luận án: Vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Dũng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Về lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở khoa học cho việc xác định bản chất, nội dung vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN trong điều kiện KTTT; các nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN.

+ Về thực tiễn: Thông qua hệ thống tài liệu thứ cấp từ các bộ, ngành và số liệu điều tra, khảo sát, luận án đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất hệ thống các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực KH - CN ở nước ta trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực KH - CN; cho giảng dạy và học tập môn học Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức; Quản lý khoa học - công nghệ ở Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu về lý luận và thực tiễn để hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong một số lĩnh vực ưu tiên.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Dương Quỳnh Hoa, Một số kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển khoa học – công nghệ,Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số 5/2009, (trang 20-trang 28).

[2]. Dương Quỳnh Hoa, Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 7/2015, (trang 39-trang 47).

[3]. Dương Quỳnh Hoa, Chính sách sử dụng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở một số nước Đông Nam Á và những gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 8/2016, (trang 63-trang 70).


UEB_net