Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Dung

Tên luận án: Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Việt Dung

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/05/1977

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2224/QĐ-ĐHKT ngày 03/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số3295/QĐ-ĐHKT ngày 19/8/2014 điều chỉnh tên đề tài từ “Khả năng áp dụng hiệp ước vốn Basel II trong quản trị rủi ro ở ngân hang Ngoại thương Việt Nam” thành “Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam”

7. Tên luận án: Áp dụng Hiệp ước vốn Basel II: Kinh nghiệm Quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế

9. Mã số: 62 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn
  • PGS. TS. Trần Thị Thanh Tú

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net