Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Trần Minh Hoàng

Tên luận án: Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Minh Hoàng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/01/1980

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3643/QĐ-ĐHKT, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

6. Quyết định giao đề tài tiến sĩ số: 2392/QĐ-ĐHKT ngày 11 /06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế với đề tài: “Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang.”

7. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 2392/QĐ-ĐHKT vào ngày 11/06/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về thay đổi tên đề cương cũ: Phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực công – Nghiên cứu điển hình tỉnh Hà Giang thành tên đề tài chính thức: “Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang.”

8. Tên đề tài luận án: Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang

9. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Mã số: 60 34 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Duy Dũng

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net