Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Trà

Tên luận án: Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Trà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/03/1973

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4155/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 478/QĐ-ĐHKT ngày 05/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc cho phép nghiên cứu sinh được quay trở lại Trường để hoàn thành luận án.

7. Tên luận án: Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phí Mạnh Hồng

>> Xem tóm tắt luận án tại đây


UEB_net